Uniwersytet Adama MickiewiczaInformacje o zakładzie

Zakład został utworzony w roku 1974 przez prof. dr hab. Irenę Obuchowską jako Zakład Psychopatologii Dziecka i Pedagogiki Specjalnej. W roku akademickim 1974/1975 Zakład zaczął prowadzić magisterskie studia z pedagogiki specjalnej, zorganizowane od podstaw przez prof. Ireną Obuchowską. W roku 1994 Zakład podzielił się, zgodnie z nazwą, na Zakład Pedagogiki Specjalnej, którego kierownictwo objął doc. dr hab. Władysław Dykcik (obecnie prof. zw.) oraz Zakład Psychopatologii Dziecka, którym do roku 2002, tj. do przejścia na emeryturę, kierowała nadal prof. Irena Obuchowska. W roku 2003 funkcję Kierownika Zakładu przejął dr hab. Andrzej Twardowski (obecnie prof. UAM).

Trzydziestoczteroletni okres intensywnej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej zaowocował licznymi dokonaniami. Pod kierunkiem prof. Ireny Obuchowskiej zostały przeprowadzone prekursorskie badania nad zachowaniami prospołecznymi u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Zastosowano interakcyjne i systemowe podejścia do badanych zjawisk oraz zwrócono uwagę na środowisko rodzinne jako główny teren ukierunkowanej profilaktyki i wczesnej interwencji. Upowszechniono wśród praktyków wiele alternatywnych i nowatorskich metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych - leczniczych, ruchowych, społecznych, zawodowych i pedagogicznych. Wykazano, że w pracy z osobami niepełnosprawnymi konieczne jest kompleksowe stosowanie różnych metod - na przykład fizykoterapii, ergoterapii, psychoterapii, socjoterapii i arteterapii.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku prof. Irena Obuchowska zapoczątkowała współpracę z wieloma zagranicznymi uczelniami, przodującymi w dziedzinie pedagogiki specjalnej, między innymi w: Heidelbergu, Moguncji, Kolonii, Monachium, Hannoverze, Halle, Berlinie i Magdeburgu. W latach 2001 - 2005 Zakład Psychopatologii Dziecka uczestniczył w realizacji dwóch modułów Europejskiego Programu Sokrates modułu 2 - Quality of Life Research and Disabled People oraz modułu 3 - Voices of Europe - Comparative Studies of Disabled People. Badania były realizowane pod kierunkiem Prof. Wolfas Bloemersa z Fachhochschule w Magdeburgu. Ich wyniki zostały zamieszczone w 5 tomie serii European Social Inclusion zatytułowanym Ethic and Social Justice, wyd. Peter Lang, Frankfurt, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2003.

Obecnie Zakład Psychopatologii Dziecka współpracuje z następującymi uczelniami zagranicznymi: Uniwersytetem Rennes 2 w Rennes, Międzynarodową Akademią Rehabilitacji w Wieku Rozwojowym w Monachium, Uniwersytetem w Duseldorfie, Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Heidelbergu oraz Uniwersytetem w Brnie.

Zakład Psychopatologii Dziecka współpracuje z wieloma stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, między innymi ze: Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem Pro Futuro, Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół dzieci Niesłyszacych Rodzice Rodzicom, Stowarzyszeniem pomocy Osobom z Zespołem Downa, Stowarzyszeniem Bartek, Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wsparcia w zespole Tunera.

Od roku 2004 Zakład Psychopatologii dziecka we współpracy ze Stowarzyszeniem GEN organizuje coroczne konferencje naukowe poświęcone problematyce wspomagania rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami chromosomowymi. Owocem każdej konferencji jest praca zwarta zbiorowa. Dotychczas ukazały się cztery a piąta jest w przygotowaniu.