Uniwersytet Adama MickiewiczaKadra naukowa

Andrzej Twardowski
data urodzenia: 01.10.1956 r.
tytuł naukowy: prof. UAM dr hab.
stanowisko: kierownik zakładu
e-mail: andrzej@gntech.pl
telefon: (0-61) 829-23-34
lokalizacja: pokój 215
Kariera naukowa
1979 - tytuł magistra pedagogiki specjalnej, Instytut Pedagogiki UAM (dyplom z wyróżnieniem);
1982 - tytuł magistra psychologii w zakresie psychologii klinicznej, Instytut Psychologii UAM (dyplom z wyróżnieniem);
1989 - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Wydział Nauk Społecznych UAM;
2002 - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych
w zakresie pedagogiki - pedagogiki specjalnej, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM;
od 2005 - profesor UAM.

Zainteresowania naukowe
• Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami
w środowisku rodzinnym.
• Dialogowa kompetencja komunikacyjna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
• Efektywność rówieśniczego tutoringu w kształceniu kompetencji komunikacyjnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
• Psychologiczne problemy ojców, dziadków i rodzeństwa dzieci
z niepełnosprawnościami.

Aktywność dydaktyczna
Nauczane przedmioty
• Psychologia rozwoju człowieka (wykład);
• Podstawy diagnostyki psychopedagogicznej (wykład);
• Seminarium magisterskie;
• Pedagogika specjalna (wykład, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu);
• Pedagogika resocjalizacyjna (wykład, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu).

Opieka nad pracami dyplomowymi, magisterskimi i doktorskimi
Dotychczas wypromowani licencjaci pedagogiki: 89 osób.
Dotychczas wypromowani magistrowie pedagogiki i pedagogiki specjalnej: 160 osób.

Otwarte przewody doktorskie:
mgr Justyna Pilecka-Zouaidia, 2008, "Umiejętności społeczne dzieci
z autyzmem a stosowane metody terapii".

Doktoraty obronione:
dr Bogusława Beata Kaczmarek, 2008, "Zastosowanie metody Makaton we wspomaganiu procesu porozumiewania się dzieci z zespołem Downa";
dr Małgorzata Cichecka-Wilk, 2009, "Zachowania żywieniowe dzieci
z otyłością prostą a ich wiedza o odżywianiu się".

Inne informacje
Aktualnie pełnione funkcje
• Kierownik Zakładu Psychopatologii Dziecka;
• Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej;
• Członek Komisji Senackiej ds. oceny członków zespołów oceniających;
• Członek Rady Wydziału Studiów Edukacyjnych (wybrany przedstawiciel samodzielnych pracowników nauki);
• Członek Wydziałowej Komisji ds. przewodów doktorskich;
• Członek Wydziałowej Komisji ds. konkursów na stanowisko profesora.

Udział w towarzystwach naukowych
• Członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk;
• Członek Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej;
• Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego;
• Członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.

Funkcje w radach wydawniczych
• Członek Rady Redakcyjnej Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk;
• Członek Rady Redakcyjnej Kwartalnika Pedagogiczno-Terapeutycznego "Nasze Forum".

Nagrody i odznaczenia
• Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo podręcznika akademickiego "Pedagogika specjalna" - 1998;
• Siedem nagród Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej - ostatnio w roku 2008;
• Trzy nagrody Rektora UAM za osiągnięcia dydaktyczne
i organizacyjne;
• Odznaka Honorowa PCK - 1983.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe
Komedie filmowe, szczególnie Woody Allena.

Pliki do pobrania
Publikacje:
• wykaz publikacji [pobierz]
Wybrane artykuły:
• Porozumiewanie się dorosłego z dzieckiem. [pobierz]
• Strategie nauczania wspierające rozwój psychiczny dziecka. [pobierz]
• Effect of teaching relationships with able peers on the development of children with disabilities. [pobierz]