Uniwersytet Adama MickiewiczaKadra naukowa

Hanna Kubiak
data urodzenia: 02.04.1972 r.
tytuł naukowy: doktor
stanowisko: adiunkt
e-mail: hannakubiak@gazeta.pl
telefon: (0-61) 829-20-65
lokalizacja: pokój 217
Praca naukowa
1997 - tytuł magistra psychologii w zakresie psychologii klinicznej oraz psychologii pracy, Wydział Nauk Społecznych UAM;
2005 - tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, praca pt. "Wypalenie emocjonalne matek dzieci nadpobudliwych a karanie dzieci" napisana pod kierunkiem prof. dr hab. I. Obuchowskiej.

Zainteresowania naukowe
• Zaburzenia w rozwoju i zachowaniu okresu dzieciństwa i dorastania.
• Nadpobudliwość psychoruchowa.
• Zaburzenia emocjonalne.
• Zaburzenia w rozwoju i funkcjonowaniu mózgu.
• Zaburzenia w rozwoju motorycznym - niepełnosprawność ruchowa.
• Wczesna interwencja.
• Relacja między rodzicami, a dzieckiem z zaburzeniami w rozwoju.
• Relacje wewnątrzrodzinne w rodzinach z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju.

Aktywność dydaktyczna
Nauczane przedmioty
• Psychologia różnic indywidualnych (wykład i ćwiczenia);
• Zaburzenia w rozwoju i zachowaniu (wykład i ćwiczenia);
• Diagnostyka i terapia zaburzeń (wykład i ćwiczenia);
• Psychologia rozwoju (wykład i ćwiczenia);
• Twórcze rozwiązywanie problemów (trening);
• Doskonalenie umiejętności doradczych (warsztat);
• Fakultet: "Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci".

Współpraca
• ze Stowarzyszeniem GEN, Stowarzyszeniem Wsparcia w Zespole Turnera, w toku badań naukowych: ze Stowarzyszeniem Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny "Bartek" , Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Zespołem Downa;
• z licznymi szkołami (szkolenia na temat zaburzeń wieku dziecięcego).

Inne informacje
Wyróżnienia
• Dwie nagrody Rektora za publikacje (udział w pracach zbiorowych);
• Wyróżnienie pracy doktorskiej w konkursie Fundacji
"Promyk Słońca" - grudzień 2008.

Zainteresowania pozanaukowe
Słuchanie muzyki, czytanie książek , joga, rower, spacery z psem.

Informacje dodatkowe
Stan rodzinny: mąż Rafał, dzieci: Ola (11), Ewa (9), Wojtek (3).

Pliki do pobrania
Publikacje:
• wykaz publikacji [pobierz]