Uniwersytet Adama MickiewiczaBadania prowadzone w Zakładzie Psychopatologii Dziecka

Działalność naukowa pracowników i doktorantów Zakładu Psychopatologii Dziecka w roku 2009 koncentruje się wokół zespołowego projektu badawczego zatytułowanego: "Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami".

Badania służą wczesnej interwencji i są zgodne z założeniami rządowego programu zatytułowanego "Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu i jego rodzinie". Zasadność tego typu badań potwierdza również Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 roku dotyczące warunków organizowania wczesnego wspomagania dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Podjęte zadanie badawcze zaowocowało opracowaniem programu studiów podyplomowych "Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka". Dotychczas zrealizowano dwie edycje tych studiów. Były one współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto w Zakładzie Psychopatologii Dziecka opracowano program specjalności "wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", która od roku akademickiego 2009/2010 będzie realizowana w formie studiów drugiego stopnia na kierunku "pedagogika".

Uzyskane wyniki i wypracowane rozwiązania zostaną udostępnione placówkom oświatowym, instytucjom służby zdrowia i stowarzyszeniom rodziców.

W ramach badań własnych pracownicy i doktoranci realizują obecnie następujące tematy:
1. Prof. UAM dr hab. Andrzej Twardowski: Psychologiczne problemy ojców, dziadków i rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnościami.
2. Dr Maria Paula Stasiakiewicz: Rysowanie i poznanie. Pojęciowa reprezentacja świata u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
3. Dr Anna Jakoniuk-Diallo: Ocena poziomu percepcji słuchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
4. Dr Hanna Kubiak: Samodzielność małych dzieci z niepełnosprawnością ruchową.
5. Dr Małgorzata Cichecka-Wilk: Psychologiczna sytuacja dzieci z otyłością prostą w grupie rówieśniczej.
6. Mgr Justyna Pilecka-Zouaidia: Umiejętności społeczne dzieci z autyzmem a stosowane metody terapii.
7. Mgr Maria Stec: Wpływ Metody Videotreningu Komunikacji na kompetencje wychowawcze rodziców dzieci z trudnościami w rozwoju.