Uniwersytet Adama MickiewiczaWCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
specjalność na kierunku pedagogika (studia drugiego stopnia)

Specjalność "wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" na studiach drugiego stopnia kierunku pedagogika została powołana Uchwałą Senatu UAM nr 193/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 od roku akademickiego 2009/2010. Specjalność jest prowadzona zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

1. Jakie kwalifikacje uzyskasz?
Zgodnie z paragrafem 14 punkt 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli: "kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia albo studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne".

Absolwent kierunku pedagogika, specjalność "wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" jest przygotowany do:
• organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem oraz dzieciom z niepełnosprawnością;
• opracowywania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę;
• ustalania wraz z innymi specjalistami indywidualnych, kompleksowych programów terapeutycznych;
• prowadzenia, w oparciu o wielospecjalistyczną diagnozę dziecka, działań rewalidacyjno-wychowawczych stymulujących rozwój;
• prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców, członków rodziny oraz innych specjalistów opiekujących się dzieckiem;
• dokumentowania działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną;
• oceny skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie.

Wymienione wyżej kompetencje są niezbędne do prowadzenia działań wspomagających rozwój dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym, a także do udzielania wczesnej i długotrwałej pomocy rodzinom tych dzieci (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci).

2. Kto może podjąć studia?
Absolwenci studiów pierwszego stopnia:
• kierunku pedagogika po wszystkich specjalnościach;
• kierunku pedagogika specjalna po wszystkich specjalnościach;
• innych kierunków, np. pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii (z obowiązkiem uzupełnienia w toku studiów przedmiotów i praktyk niezbędnych do uzyskania przygotowania pedagogicznego);
• ogłoszenie dla kandydatów na studia II-go stopnia: więcej».

3. Jakie przedmioty specjalizacyjne będziesz studiować?
• Psychologia rozwojowa i kliniczna małego dziecka;
• Pedagogika specjalna małego dziecka;
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym;
• Diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością intelektualną i ruchową;
• Diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących;
• Diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niesłyszących i słabosłyszących;
• Diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera;
• Wczesna diagnoza i terapia logopedyczna;
• Metody terapii zabawą i sztuką;
• Trening komunikacji interpersonalnej.

4. Gdzie i jaką praktykę będziesz odbywać?
• Praktyka asystencka i praktyka metodyczna w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

5. Tam znajdziesz pracę:
Absolwent specjalności posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje zawodowe do pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powoływanych w instytucjach takich jak np.:

• ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i ośrodki wczesnej interwencji;
• przedszkola: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi oraz masowe;
• szkoły: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi oraz masowe;
• poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz specjalistyczne poradnie psychologicznopedagogiczne;
• ośrodki szkolno-wychowawcze oraz ośrodki rehabilitacji dziennej dla dzieci;
• instytucje niepubliczne: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne placówkiedukacyjne;
• młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania;
• ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia nie posiadający przygotowania pedagogicznego mająobowiązek uzupełnienia w toku studiów drugiego stopnia przedmiotów i praktyk dających przygotowanie pedagogiczne w zakresie studiowanej specjalności, które jest konieczne w przypadku osób planujących podjęcie pracy w placówkach systemu oświaty.

Warunki przyjęcia:
Pobietrz plik w formacie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do podjęcia studiów na naszej specjalności.

Prof. UAM dr hab. Andrzej Twardowski
Kierownik Zakładu Psychopatologii Dziecka


REKRUTACJA 2012/2013PORTAL KANDYDATA